Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 908 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihleri Resmi Gazete’de paylaşıldı

Yayımlanan ilanda “4857 sayılı İş Kanunu ve kelam konusu Kanun mesnet alınarak çıkartılan Kamu Kurum veKuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kararları uyarınca Kurumumuz Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere h erhangi bir imtihana tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet Daima Emekçi alımı yapılacaktır. ” denildi.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları kısmında 17.04.2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak. İlanda belirtilen koşulları taşıyan adaylar, müracaatlarını Türkiye İş Kurumu Vilayet Müdürlükleri yahut internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

GENEL ŞARTLAR

İlanda genel koşullara ait bu bilgiler verildi:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendine nazaran; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, milli
savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

4) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında daima emekçi takımında hâlihazırda misyon yapanlar ilan edilen takımlara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna nazaran atamaya mani hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik’in 5’inci unsurunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup öbür adaylar ile birlikte tıpkı koşullarla kuraya tabi tutulacaklardır.

8) Vazifesini devamlı yapmasına pürüz teşkil edecek sıhhat sorunu bulunmamak.

– Çalışmasına mani olacak aklen ve ruhen sıhhat sorunu olmadığı öbür söz ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi koşullarında çalışabilir olduğuna ait tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sıhhat konseyi raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

– Sıhhat Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

9) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.

10) Müracaatlarda, bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

11) İlan edilen takımlara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya temel dokümanları denetim edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olanların atama süreçleri yapılmayacaktır. Bu şahısların atamaları yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenen dokümanları müddeti içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen mühlet içerisinde göreve
başlamayan yahut feragat eden adaylar misyona başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin birinci sırasındaki adaydan başlamak üzere koşulları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

12) İşe alınacak personeller dört aylık deneme müddetine tabi tutulacaktır. Deneme müddeti içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme mühleti içerisinde mukavelesi feshedilenlerin yerine yedek listenin birinci sırasındaki adaydan başlanarak aranan kaidelere haiz
olanların ataması yapılacaktır.

13) Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ait listeler, atamaya ait bilgi ve evraklar ile başka her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, a

daylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

14) Kurumumuza ataması yapılan işçi 3 yıl müddetle nakil talebinde bulunmayacaktır.
.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir